Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Ako zlepšiť v kraji vzdelanie našich detí?


Asi vás neprekvapím, keď poviem, že vzdelanie, jeho kvalita a úroveň, sa týkajú celej spoločnosti. Menej známe už je, že sú to práve samosprávne kraje, ktoré zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie na stredných školách. Výsledky našich žiakov v medzinárodných meraniach sa zhoršujú. Stále viac stredoškolákov odchádza študovať na vysokú školu do zahraničia, najmä do susednej Českej republiky. A zamestnávatelia sa sťažujú, že im chýba kvalifikovaná pracovná sila. To si vyžaduje koncepčné riešenie. Som rád, že som dostal ponuku, aby som sa podieľal na vypracovaní dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý navrhuje zásadné zmeny vo výchove a vzdelávaní na najbližších 10 rokov.

Rozvoj potenciálu každého žiaka a kvalitní, dobre motivovaní a lepšie zaplatení učitelia

Dokument má 220 strán, ale keby som ho mal zhrnúť do niekoľkých hlavných myšlienok, tak poviem, že navrhuje individualizované vzdelávanie, zamerané na rozvoj potenciálu každého dieťaťa. Na to treba v školách vytvoriť podmienky. Zlepšiť postavenie učiteľa, aj zvýšením jeho finančného ohodnotenia. Poskytnúť učiteľovi podporu zo strany odborníkov, ako sú asistenti, psychológovia a ďalší. A dať školám viac slobody a dôvery v tom, ako si budú organizovať výchovno-vzdelávací proces, ale kontrolovať ich na výstupe, akí kvalitní sú absolventi, ktorí školu končia.

Pomoc od samosprávneho kraja a poskytnutie eurofondov na rozšírenie kapacít MŠ

Dokument hovorí o dôležitosti práce s deťmi už vo veku 0-3 roky. Navrhuje garantovať miesto v materskej škole od 3 rokov veku dieťaťa. Navrhuje povinné vzdelávanie od 5 rokov veku dieťaťa, ktoré sa bude plniť primárne v materskej škole. To si vyžaduje dobudovať kapacity, najmä tam, kde pribúdajú deti. A to je aj Bratislavský kraj. Mnohí starostovia mi hovoria, že to majú vyriešené z vlastných peňazí, prípadne s podporou štátu, ale mnohí by mohli využiť európske fondy, kde im bude nápomocný kraj. A bude to treba riešiť systémovo vo väzbe na demografický a územný rozvoj.

V Bratislavskom kraji platí: remeslo má zlaté dno

Cieľom vzdelávania na strednej škole je rozvinúť osobnosť študenta a pripraviť ho na budúce uplatnenie. Tým môže byť úspešný vstup na vysokú školu, ale rovnako úspešné uplatnenie sa na trhu práce, pretože v Bratislavskom kraji má remeslo zlaté dno. Dosiahnuť sa to dá ponukou kvalitného vzdelávania na gymnáziách, ale aj na stredných odborných školách. Z hľadiska obsahu vzdelávania menej faktov, ale viac priestoru na diskusie, rozvoj kritického myslenia, rozvoj tvorivosti, rozvoj mäkkých zručností. Učiteľ ako sprievodca na ceste poznania, ktorý usmerňuje žiakov pri rozvoji ich potenciálu. Odborné vzdelávanie si vyžaduje silnejší vstup zamestnávateľov, ktorí dokážu ponúknuť študentom praktickú prípravu na život. Kraj by mal pokračovať v optimalizácii a profilácii siete škôl. Z 90 stredných škôl, ktoré prebral kraj v roku 2002, je dnes 59 v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. V rámci integrovaného prístupu treba zapojiť aj neštátnych zriaďovateľov. Rovnako ako do diskusie o profilácii 8-ročných gymnázií.

V mojom volebnom programe nájdete aj nasledujúce priority

  1. Poskytnúť žiakom stredných škôl vzdelanie s vysokou kvalitou a šancou uplatniť sa na trhu práce
  2. Poskytnúť žiakom stredných škôl digitálne zručnosti potrebné v pracovnom procese
  3. Pokračovať v optimalizácii siete stredných škôl, vrátane neštátnych
  4. Rozvíjať odborné vzdelávanie pre potreby praxe
  5. Spolupracovať s vysokými školami pri riešení regionálnych problémov.