Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Pavol Frešo šetrí na senioroch a sociálne odkázaných


Bratislava, 19. októbra 2017 – V roku 2010 poskytoval kraj 1 699 miest vo verejných zariadeniach sociálnych služieb. V roku 2016 ich bolo už len 1 536, čiže ich počet sa znížil o 163, pričom takmer o 100 sa znížil počet miest v zaradeniach pre seniorov. Za posledné 4 roky klesol aj počet finančne zazmluvnených miest v zariadeniach neverejných poskytovateľov sociálnych služieb o 80. Pritom kraj si určuje vlastné pravidlá na to, ktorého klienta finančne zazmluvní a ktorého nie. To dokazuje príbeh neverejného zariadenia Lepší svet, ktoré takýto postup zo strany kraja doviedol do takých dlhov, že uvažuje o likvidácii zariadenia. Výsledok Pavla Freša za 8 rokov: počet miest klesá a počet záujemcov o sociálne služby stúpa, čo nezodpovedá potrebám, lebo Bratislavský kraj starne a pribúda seniorov aj sociálne odkázaných. Klesá aj kvalita poskytovaných služieb – známy je prípad zariadenia pre seniorov v Rači, kde sa kraj súdi so svojimi klientmi o výšku úhrady za poskytovanú službu, ktoré je podľa nich neprimerane vysoká v porovnaní s ekonomicky oprávnenými nákladmi a v porovnaní s inými mestskými zariadeniami. Kraj sa s vlastnými obyvateľmi súdi o sumu cca 45 000 eur, pričom na právne služby v tomto spore minul už viac ako 100 000 eur. Voči verejným zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, sa kraj správa tak, akoby hlavným cieľom nebola kvalita poskytovaných služieb, ale ušetrenie finančných prostriedkov na sociálnu službu. Za celé volebné obdobie sa výdavky na tieto zariadenia zvýšili len minimálne a podiel výdavkov na sociálne zabezpečenie z celkových výdavkov kraja klesá z 18,92 %  v roku 2009 na 17,88 % v roku 2016. Okrem nárastu vo volebnom roku 2017, kedy sa našli aj peniaze na mimoriadne odmeny. Navyše BSK nemá zverejnenú Koncepciu sociálnych služieb na roky 2015-2018 na svojej stránke.

Som nespokojný s tým, že sociálne služby v kraji upadajú. To sa musí zmeniť. Samospráva kraja tu musí byť pre ľudí, aj pre sociálne odkázaných aj pre zdravotne postihnutých. A nie sa s nimi súdiť, alebo sa pred nimi zamykať. Preto budem zvyšovať kvalitu sociálnych služieb poskytovaných krajom. Vzhľadom na to, že sociálne služby poskytujú mestské časti, obce a mestá ako aj kraj, chcem, aby kraj koordinoval poskytovanie všetkých sociálnych služieb v kraji a pripravil výstavbu nových zariadení s ohľadom na starnutie obyvateľstva. Pripravím program rozvoja nájomného bývania ako ponuku pre mladých. Pripravím program aktívneho života v seniorskom veku zameraný na vytváranie lepších podmienok pre seniorov. Seniorov chcem viac zapojiť do občianskeho života, do kultúrnych, vzdelávacích a pohybových aktivít. Nechcem, aby žili osamotení s pocitom, že nie sú potrební, ale chcem, aby boli čo najdlhšie aktívni. Zriadim Krajskú radu seniorov, tak ako som to urobil v Petržalke a na úrovni Bratislavy, aby zastupovala seniorov vo vzťahu ku krajskej samospráve a mala priamy kontakt s predsedom kraja. Vytvorím poradenskú linku pre seniorov, aby poskytla im a ich blízkym pomoc v prípade, že sa nevedia orientovať vo svojich právach a možnostiach a potrebujú poradiť.