Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Financovanie kampane

Na moju kampaň môže prispieť každý

Na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja kandidujem ako nezávislý kandidát, bez podpory politických strán. Voľby do VÚC, ktoré sa budú konať v novembri 2017, sú prvé voľby, pre ktoré platí nový zákon č. 181/2014 o volebnej kampani (výňatky zo zákona o financovaní volebnej kampane nezávislými kandidátmi uvádzam osobitne). Podľa zákona, finančné prostriedky na financovanie kampane kandidátov na predsedov samosprávnych krajov môžu pochádzať len z troch zdrojov: od politických strán, právnických osôb a fyzických osôb. Dary musia byť poukazované výlučne prevodom z bankového účtu na transparentný účet, aby bolo možné identifikovať darcu. Transparentný účet si zo zákona musí zriadiť každý kandidát.

Moju volebnú kampaň budem financovať plne v súlade so zákonom. Transparentný účet mám zriadený ešte od volieb 2014. Nepočítam so žiadnymi prostriedkami od politických strán, nepredpokladám, že ma podporí nejaká právnická osoba. Počítam s vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré vložím do kampane, s prostriedkami od rodiny a priateľov a počítam, samozrejme, s darmi od ďalších fyzických osôb. Preto každý z Vás, kto chcete a môžete podporiť moju kandidatúru aj finančne, zašlite mi, prosím, finančnú podporu na môj transparentný účet, ktorého číslo je uvedené nižšie. Samozrejme, podľa Vašich možností. Za každú podporu Vám vopred ďakujem.  

Milan Ftáčnik
Číslo transparentného účtu: SK90 0900 0000 0050 5810 9458

  181/2014 Z.z.

ZÁKON

z 29. mája 2014

o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

§6

Financovanie volebnej kampane nezávislými kandidátmi

 

(1) Nezávislý kandidát môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty, takto

        a) na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 eur pre obidve kolá volieb.

(2) Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň nezávislého kandidáta, ak nezávislý kandidát podľa odseku 1 kandiduje v tých istých voľbách ako nezávislý kandidát na funkciu poslanca samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva.

(3) Za náklady nezávislého kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré nezávislý kandidát vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov, bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo nezávislému kandidátovi alebo tretím osobám. Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

(4) Nezávislý kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3. (§ 5 ods. 3: Kandidát na prezidenta môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň iba od

         a) fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

         b) právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,

         c) politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.)

(5) Nezávislý kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 4. (§ 5 ods. 4 : Kandidát na prezidenta nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od

         a) štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,

         b) právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

         c) právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

         d) občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,

         e) verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,

         f) osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.)

(6) Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov musí viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie musí nezávislý kandidát preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

(7) Údaje na osobitnom účte podľa odseku 6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi nezávislý kandidát ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

(8) Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety.

(9) Výpisy z účtu podľa odseku 6 musí nezávislý kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania.

(10) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo identifikačných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je nezávislý kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

(11) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 6 a 10 na volebnú kampaň v členení

         a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

         b) náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,

         c) náklady na úhradu volebných plagátov,

         d) cestovné výdavky,

         e) prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,

         f) všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu,

         g) prehľad nákladov, ktoré nezávislý kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.

(12) Nezávislý kandidát je povinný na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa evidencií podľa odsekov 6, 10 a 11 do desiatich dní od doručenia žiadosti.

(13) Doklady z evidencie podľa odsekov 10 a 11 musí nezávislý kandidát uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.

(14) Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení podľa odseku 11, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb.

(15) Ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle správu podľa odseku 14 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov; ak ide o správu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 písm. b) a c), je lehota na zverejnenie správy 90 dní.

(16) Ak volebnú kampaň na funkcie uvedené v odseku 1 vedie kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám, vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto paragrafu rovnako ako na nezávislého kandidáta. Z volebnej kampane takého kandidáta musí byť zrejmé, že je na kandidátnej listine politickej strany.