Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Volebný program

PRE SLUŠNÝ ŽIVOT V KRAJI

Bratislavský kraj potrebuje zmenu. Súčasný predseda BSK Pavol Frešo po ôsmich rokoch na jeho čele už vyčerpal svoje možnosti pri jeho riadení. Uchádzam sa o Vašu dôveru ako kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a pripravujem volebný program, čo všetko treba v našom kraji zlepšiť. Chcem, aby sa Bratislava ako jadro kraja rozvíjala v súčinnosti s prímestskými okresmi a aby sa riešili problémy v doprave, strednom školstve, sociálnej oblasti a zdravotníctve, územnom a ekonomickom rozvoji, kultúre a cestovnom ruchu. Predkladám Vám tézy môjho volebného programu, ktorý budem postupne dopĺňať v spolupráci s odborníkmi, aby z neho vznikol ucelený volebný program na päťročné volebné obdobie. Budem pozorne počúvať pripomienky a návrhy primátorov, starostov a starostiek, ktorí stoja v čele bratislavských mestských častí, miest a obcí Bratislavského kraja. A budem veľmi vďačný za konštruktívne pripomienky a návrhy na doplnenie či zlepšenie programu od každého občana nášho kraja.

Doprava

 • Zvýšiť podiel cestujúcich vo verejnej doprave, ktorá bude spĺňať štandardy rýchlosti, obslužnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a bude konkurencieschopná s individuálnou automobilovou dopravou
 • Prehodnotiť integrovanú dopravu na základe prieskumu potrieb cestujúcich na území kraja a pretvoriť ju na plnohodnotný Integrovaný dopravný systém. Aj tým, že sa zabezpečí lepšia dopravná integrácia a nadväznosť železničnej, autobusovej prímestskej a mestskej dopravy (prieskum by sa uskutočnil cez smartfóny a telekomunikačných operátorov ako napríklad v Berlíne)  
 • Obmedziť prejazd kamiónov a nákladnej dopravy po cestách III. triedy a cez intravilán obcí a miest
 • Budovať obchvaty miest (Pezinok, Modra a ďalšie) a opravovať cesty podľa významu
 • Podporovať využitie železničnej dopravy na vnútromestskú prepravu a na obsluhu satelitných obcí a miest (S-bahn)

Vzdelávanie

 • Poskytnúť žiakom stredných škôl vzdelanie s vysokou kvalitou a šancou uplatniť sa na trhu práce
 • Poskytnúť žiakom stredných škôl digitálne zručnosti potrebné v pracovnom procese
 • Pokračovať v optimalizácii siete stredných škôl, vrátane neštátnych
 • Rozvíjať odborné vzdelávanie pre potreby praxe
 • Spolupracovať s vysokými školami pri riešení regionálnych problémov

Sociálne veci a zdravotníctvo

 • Pripraviť Program pre rozvoj nájomného bývania v kraji
 • Rozvíjať kvalitné sociálne služby pre zdravotne postihnutých, sociálne odkázaných seniorov a ďalšie ohrozené skupiny
 • Vykonať kontrolu výhodnosti zmlúv na prenájom nemocníc patriacich do kompetencie BSK
 • Zmeniť polikliniku Karlova Ves na vzorovú nemocnicu
 • Podporovať rozvoj zamestnanosti v ďalších sídlach kraja s cieľom znížiť dochádzku do jedného centra

Územný rozvoj a životné prostredie

 • Riešiť neriadený rozvoj satelitov v okolí Bratislavy  – napr. Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Ivanka pri Dunaji, Svätý Jur, Viničné, Čierna Voda –  prostredníctvom územného plánu BSK obmedziť ich priestorový rast a predpísať im vybavenosť na očakávaný počet obyvateľov (školy, lekárne, sociálne zariadenia, kultúrne a športové zariadenia)
 • Zrevitalizovať nevyužívané objekty vo vlastníctve kraja a dať im nové atraktívne funkčné využitie s prioritou využitia pre školstvo, telovýchovu, komunitné centrá, sociálne zariadenia, denné centrá pre seniorov, a pod.
 • Pripraviť a založiť nové krajinárske parky na okraji mesta Bratislavy  – Záhorská Bystrica, Petržalka, Rača a Vajnory
 • Spracovať Akčný plán územného rozvoja BSK tak, aby kraj bol aktívnym aktérom regionálneho rozvoja

Ekonomický rozvoj kraja

 • Aktívne komunikovať s podnikateľskými subjektmi v kraji a riešiť otázky územného rozmeru podnikania a dostatku pracovných síl v kraji
 • Rozvinúť a podporiť poľnohospodársku prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov vo vidieckych obciach, vrátane zvýšenia produkcie zeleniny a podpory pre  ovocinárstvo
 • Využiť inovatívny potenciál kraja na rozvoj synergií medzi vysokými školami, výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi
 • Riešiť štatisticky nadhodnotený ukazovateľ HDP na hlavu, ktorý nezodpovedá reálnemu ekonomickému výkonu kraja

Rekreácia a cestovný ruch

 • Založiť v regióne sieť kúpalísk – prírodných, alebo ekokúpalísk – s napojením na prírodný tok a so samočistením
 • Podporovať výstavbu a zakladanie kúpeľov a relaxačných zariadení na miestach s nevyužitými termálnymi prameňmi
 • Podporiť v kraji založenie regionálneho zábavného parku
 • Podporovať kongresový turizmus v regióne v kombinácií s poznávacím turizmom
 • Podporovať vinohradnícke a vinárske tradície v kraji

Prepojenie Bratislavy a kraja

 • Podporovať rozvoj Bratislavy a jej funkčného územia, ktoré tvoria takmer všetky obce a mestá Bratislavského kraja,  ako jeden celok, nie rozvoj jedných na úkor druhých
 • Na spoločný rozvoj Bratislavy a jej funkčného územia využiť najmä európske fondy, predovšetkým  z Integrovaného regionálneho operačného programu
 • Preskúmať podrobnejšie podľa najmodernejších metodík dopravné, školské, sociálne, kultúrne a iné väzby, ktoré tvoria obsah a rozsah prepojenia mesta Bratislavy a jej funkčného územia
 • Pripraviť návrh na vytvorenie osobitného územného celku Veľká Bratislava, ktorý by zahŕňal Bratislavu a jej skutočné funkčné územie vrátane spoločného riadenia rozvoja
 • Rozvíjať Bratislavský kraj ako smart región, ktorý bude na svoje riadenie využívať inteligentné technológie v oblasti dopravy, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a na zvýšenie kvality života v kraji