Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.

Volebný program

PRE SLUŠNÝ ŽIVOT V KRAJI

Bratislavský kraj potrebuje zmenu. Súčasný predseda BSK Pavol Frešo po ôsmich rokoch na jeho čele už vyčerpal svoje možnosti pri jeho riadení. Uchádzam sa o Vašu dôveru ako kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a pripravujem volebný program, čo všetko treba v našom kraji zlepšiť. Chcem, aby sa Bratislava ako jadro kraja rozvíjala v súčinnosti s prímestskými okresmi a aby sa riešili problémy v doprave, strednom školstve, sociálnej oblasti a zdravotníctve, územnom a ekonomickom rozvoji, kultúre a cestovnom ruchu. Predkladám Vám tézy môjho volebného programu, ktorý budem postupne dopĺňať v spolupráci s odborníkmi, aby z neho vznikol ucelený volebný program na päťročné volebné obdobie. Budem pozorne počúvať pripomienky a návrhy primátorov, starostov a starostiek, ktorí stoja v čele bratislavských mestských častí, miest a obcí Bratislavského kraja. A budem veľmi vďačný za konštruktívne pripomienky a návrhy na doplnenie či zlepšenie programu od každého občana nášho kraja.

Doprava

 1. Zvýšiť podiel cestujúcich vo verejnej doprave, ktorá bude spĺňať štandardy rýchlosti, obslužnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a bude konkurencieschopná s IAD
 2. Prehodnotiť a zlepšiť Integrovaný dopravný systém v kraji: a) urobiť prieskum skutočných dopravných potrieb cestujúcich cez smartfóny a telekomunikačných operátorov ako v Berlíne a využiť ho na nastavenie grafikonov a kapacít integrovanej dopravy, b) zaviesť intervalové cestovné poriadky aj v prímestskej autobusovej doprave, ako predpoklad pre koordináciu so železničnou a mestskou hromadnou dopravou, c) zabezpečiť lepšiu dopravnú integráciu železničnej, autobusovej prímestskej a mestskej hromadnej dopravy, to znamená lepšiu ponuku spojov, lepšiu prestupnosť a nadväznosť spojov, najmä vlakov a prímestských autobusov a minimalizáciu súbežnej prepravy vlakom a autobusmi nastaviť jednoduché a prehľadné ceny lístkov v jednotlivých zónach a posúdiť možnosť zaviesť platbu kartou priamo v dopravnom prostriedku
 3. Skvalitniť regionálnu železničnú dopravu, čo umožní jej využitie na dopravu ľudí z kraja do práce v meste bez státia v kolónach, ako aj na vnútromestskú prepravu v Bratislave: a) v okresoch Malacky, Pezinok a Senec zaviesť špičkový interval 30 minút a v ostatnom čase 60 minút, b) zlepšiť dostupnosť vlakových zastávok cez nové parkoviská pri nich, cyklotrasy, kyvadlové autobusové spoje v spolupráci s konkrétnymi mestami a obcami
 4. Podporovať v Bratislave budovanie nových električkových a trolejbusových tratí a terminálov integrovanej osobnej prepravy (pre uľahčenie prestupu z jedného druhu dopravy na iný), z európskych fondov alebo cez verejno-súkromné partnerstvo
 5. Preferovať prejazd vozidiel verejnej dopravy cez svetelne riadené križovatky a cez vybrané komunikácie s využitím moderných technológií (preferencia verejnej dopravy)
 6. Pripraviť aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá poskytne cestujúcemu informáciu o aktuálne optimálnom spôsobe dopravy do zvoleného cieľa na základe reálnych údajov z dopravy v kraji
 7. Obmedziť prejazd kamiónov a nákladnej dopravy po cestách II. a III. triedy cez intravilán obcí a miest
 8. Budovať obchvaty miest preložkou cesty II/502 (Pezinok, Modra a ďalšie) a podporovať budovanie obchvatov zo strany štátu (Bratislava, Senec, Malacky, Stupava)
 9. Budovať okružné križovatky a opravovať cesty v správe kraja podľa stupňa ich poškodenia, významu a intenzity zaťaženia
 10. Budovať záchytné parkoviská po dohode s Bratislavou a ďalšími mestami a obcami v kraji v miestach možného prestupu na verejnú dopravu
 11. Podporovať systematické budovanie cyklotrás na cestu práce a na rozvoj cykloturistiky podľa spoločného plánu dohodnutého s mestami a obcami
 12. Prijať opatrenia na podporu elektromobility, resp. alternatívneho pohonu v osobnej i vo verejnej doprave.

Vzdelávanie

 1. Poskytnúť žiakom stredných odborných škôl vzdelanie s vysokou kvalitou a šancou uplatniť sa na trhu práce s prihliadnutím na súčasné i budúce potreby trhu práce a v spolupráci so zamestnávateľmi
 2. Pripraviť plán rekonštrukcie stredných škôl a školských dvorov tak, aby mohli byť využité aj v popoludňajších hodinách a cez víkendy pre športovo rekreačné aktivity žiakov a verejnosti
 3. Poskytnúť žiakom stredných škôl digitálne zručnosti potrebné v pracovnom procese
 4. Pokračovať v optimalizácii siete stredných škôl, vrátane neštátnych
 5. Uplatňovať reformné zámery z programu Učiace sa Slovensko na stredných školách v kraji
 6. Spolupracovať s vysokými školami pri riešení konkrétnych a špecifických regionálnych problémov
 7. Podporiť budovanie chýbajúcich kapacít materských a základných škôl, aj s podporou od štátu.

Sociálne veci a zdravotníctvo

 1. Pripraviť Program pre rozvoj nájomného bývania v kraji, s dôrazom na mladé rodiny a zrealizovať minimálne jeden projekt s podporou BSK a spolu s ďalšími partnermi
 2. Rozvíjať kvalitné sociálne služby pre zdravotne postihnutých, sociálne odkázaných seniorov a ďalšie ohrozené skupiny – koordinovať poskytovanie sociálnych služieb v kraji a pripraviť výstavbu nových zariadení vzhľadom na starnutie obyvateľstva kraja
 3. Prostriedky neštátnym poskytovateľom sociálnych služieb poskytovať primárne na zvýšenie platov výkonných zamestnancov, ktorí pracujú priamo s klientami
 4. Pripraviť Program aktívneho starnutia v kraji, ktorý zohľadní potreby seniorov pri doprave, bývaní, bezpečnosti, zamestnávaní, pri rozvoji kultúrnych a športových aktivít a ich účasti na fungovaní kraja
 5. Vytvoriť telefonickú linku a poradenské miesto pre získanie informácií, ako postupovať pri riešení sociálnych problémov a životných situácií seniorov, zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných
 6. Nastaviť polikliniku Karlova Ves v správe kraja tak, aby spĺňala vysoké štandardy kladené na toto zariadenie a vykonať kontrolu zmlúv na prenájom ostatných zdravotníckych zariadení z čias Ľuba Romana
 7. Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v kompetencii BSK a riešiť pripomienky a sťažnosti pacientov
 8. Pomôcť obciam pri získavaní lekárov do zdravotných stredísk s cieľom zabezpečiť dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti
 9. Podporovať zdravý spôsob života, aktívny pohyb a zmenu stravovacích návykov, s dôrazom na študentov stredných škôl
 10. Urobiť audit stravovacích zariadení na stredných školách s využitím súčasných trendov zdravého stravovania (aj s využitím dobrej praxe Spojenej školy na Tilgnerovej 14)

Územný rozvoj a životné prostredie

 1. Usmerňovať rozvoj prímestských obcí v okolí Bratislavy – napr. Bernolákovo, Chorvátsky Grob (Čierna voda), Ivanka pri Dunaji, Dunajská Lužná prostredníctvom zmeny územného plánu BSK, ktorá predpíše aspoň minimálny nevyhnutný rozsah základnej občianskej vybavenosti obcí na očakávaný počet obyvateľov (školy, zdravotnícke zariadenia, lekárne, sociálne zariadenia, kultúrne a športové zariadenia apod.) a zareguluje maximálnu pešiu dochádzkovú vzdialenosť obyvateľov k uvedenej vybavenosti podľa európskych štandardov
 2. Presadiť princíp najprv cesta a technická infraštruktúra, potom rozvoj obce a mesta
 3. Revitalizovať nevyužívané objekty vo vlastníctve BSK a dať im nové funkčné využitie prioritne pre školstvo, telovýchovu, komunitné centrá, sociálne a zdravotnícke zariadenia, denné centrá pre seniorov, apod.
 4. Pripraviť a založiť nové krajinárske parky na okraji Bratislavy – v Záhorskej Bystrici, Petržalke, Rači či Vajnoroch
 5. Revitalizovať v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky areál Bažantnice Bratislava na atraktívny prírodný park
 6. Aktívne podporiť vyhlásenie Národného parku Podunajsko, tak ako je to v povodí Dunaja v okolitých krajinách
 7. Vytvoriť grantovú schému na podporu projektov ochrany prírody a krajiny
 8. Koordinovať ochranu prírody a krajiny smerom k obciam a mestám (podpora zavádzania šetrných metód ťažby dreva a certifikácie FSC, preskúmať možnosti obnovy veľkého lesoparku, podporovať reklasifikáciu hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia)
 9. Spolupracovať pri starostlivosti o voľne žijúce živočíchy, vrátane posúdenia možnosti vybudovania záchrannej stanice
 10. Vybudovať krajský útulok pre psov
 11. Pripraviť Program na zmiernenie dopadov klimatických zmien v kraji
 12. Koordinovať riešenie odpadového hospodárstva v kraji s cieľom znížiť skládkovanie a zvýšiť podiel separovaného zberu
 13. Spracovať Akčný plán územného rozvoja BSK – aby kraj bol aktívnym aktérom regionálneho rozvoja

Ekonomický rozvoj kraja

 1. Aktívne komunikovať s podnikateľskými subjektami v kraji a riešiť otázky územného rozmeru podnikania a dostatku pracovných síl v kraji
 2. Podporiť poľnohospodársku prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov vo vidieckych obciach, vrátane zvýšenia produkcie zeleniny a podpory pre vinohradníctvo a ovocinárstvo
 3. Využiť inovatívny potenciál kraja na rozvoj synergií medzi vysokými školami, výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektami
 4. Pripraviť a uviesť do života vlastný grantový systém podpory začínajúceho podnikania
 5. Riešiť posudzovanie Bratislavského kraja podľa štatisticky nadhodnoteného ukazovateľa HDP na hlavu, ktorý nezodpovedá reálnemu ekonomickému výkonu kraja a znevýhodňuje kraj pri čerpaní európskych fondov

Rekreácia, cestovný ruch a kultúra

 1. Pripraviť v regióne založenie kúpalísk – buď prírodných, alebo eko-kúpalísk s napojením na prírodný tok a so samočistením
 2. Podporovať výstavbu a zakladanie kúpeľov – relaxačných zariadení na miestach s nevyužitými termálnymi prameňmi
 3. Vytvoriť stratégiu podpory športu v prírodnom (lesnom) prostredí
 4. Prijať opatrenia na podporu cykloturistiky a horskej turistiky v Malých Karpatoch
 5. Podporiť v kraji založenie regionálneho zábavného parku
 6. Podporovať kongresový turizmus v regióne v kombinácií s poznávacím turizmom
 7. Podporovať vinohradnícke a vinárske tradície v kraji a ochranu vinohradov
 8. Pripraviť elektronický Kultúrny kalendár kraja s kultúrnymi akciami kraja, ako aj akcií miest a obcí

Prepojenie Bratislavy a kraja

 1. Podporovať rozvoj Bratislavy a jej funkčného územia (ktoré tvoria takmer všetky obce a mestá Bratislavského kraja) ako jeden celok, nie rozvoj jedných na úkor druhých
 2. Na spoločný rozvoj Bratislavy a jej funkčného územia využiť primárne európske fondy, najmä z Integrovaného regionálneho operačného programu
 3. Preskúmať podrobnejšie podľa najmodernejších metodík zamestnanecké, dopravné, školské, sociálne, kultúrne a iné väzby, ktoré tvoria obsah a rozsah prepojenia mesta Bratislavy a jej funkčného územia
 4. Pripraviť návrh na vytvorenie osobitného územného celku Veľká Bratislava, ktorý by zhŕňal Bratislavu a jej skutočné funkčné územie vrátane zjednodušenia spoločného riadenia rozvoja tohto celku
 5. Rozvíjať Bratislavský kraj ako inteligentný región (Smart region), ktorý bude na svoje riadenie využívať moderné technológie v doprave, v energetike, v ochrane životného prostredia, bezpečnosti na zvýšenie kvality života v kraji
 6. Rozvíjať Bratislavský kraj ako transparentný región, v ktorom bude prirodzené zverejňovanie informácií aj nad rámec zákona, zverejňovanie a využívanie otvorených dát a prijatie protikorupčných opatrení s cieľom podporiť verejnú kontrolu výkonu samosprávy.

Financovanie rozvoja kraja

 1. Presadzovať osobitné finančné zdroje zo strany štátu a štátnych fondov pre obce a mestá Bratislavského kraja, ktoré nemôžu čerpať eurofondy v takom rozsahu ako v iných krajoch, najmä v oblasti budovania škôl a školských zariadení vzhľadom na nárast počtu obyvateľov kraja a budovania verejných vodovodov a kanalizácie z hľadiska záväzku Slovenskej republiky odkanalizovať obce a mestá
 2. Presvedčiť štát, aby financoval Bratislavu a Bratislavský kraj na základe počtu trvalo bývajúcich obyvateľov zapísaných v registri fyzických osôb, ktorý bol vyhlásený za referenčný register
 3. Motivovať tých, ktorí žijú v kraji a nemajú v ňom trvalý pobyt na to, aby sa prehlásili na trvalý pobyt v kraji
 4. Navrhnúť riešenie rozdeľovania financií pre samosprávy nielen podľa trvalého ale aj obvyklého pobytu, kde sa občan väčšinou zdržiava
 5. Prehodnotiť dotačný systém v kraji podľa princípu radšej menej projektov a viac peňazí na jeden efektívny projekt.

 Rozvoj kraja riešiť v spolupráci s primátormi a starostami miest a obcí kraja

 1. Rozvíjať kraj integrovaným spôsobom, v jednotlivých regiónoch a mikroregiónoch kraja
 2. Obnoviť fungovanie Rady partnerstva na efektívne využívanie európskych fondov
 3. Pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutí regionálnych združení ZMOS v kraji a riešiť spoločné problémy v dialógu s primátormi a starostami
 4. Podporiť obce a mestá pri budovaní chýbajúcej kapacity materských škôl a tam, kde je to potrebné, pri výstavbe nových objektov škôl
 5. Pomôcť pri riešení vzťahov miest a obcí s BVS, najmä pri riešení problémov s preberaním vybudovaných čistiarní odpadových vôd, kanalizácie a vodovodov
 6. Pomôcť obciam a mestám pri riešení vysporiadania pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom a pri zosúladení E a C vlastníckych podkladov
 7. Riešiť informatickú podporu rozhodovacích procesov kraja, miest a obcí, ako aj rozvoj elektronických služieb pre občanov súčasne so zlepšovaním služieb v klasických kontaktných miestach pre občana (s ohľadom na starnutie obyvateľstva kraja).

Spoločné ciele pre Bratislavu

 1. Riešiť starostlivosť o cesty v Bratislave spoločnou dohodou BSK a mesta Bratislavy
 2. Aktívne vstúpiť do prípravy štúdie železničného uzla Bratislava, vrátane rozhodnutia o budúcnosti stanice Filiálka
 3. Podporiť rozšírenie diaľnice D4 na štvorpruh s územnou rezervou pre kolektory
 4. Podporiť projekt budovania cyklotrasy JURAVA II
 5. Riešiť naplnenosť a využitie stredných škôl na území mesta

Spoločné ciele pre Malacky

 1. Podporiť výstavbu plánovaných železničných nadjazdov v inej polohe v súvislosti so zvyšovaním rýchlosti železnice smerom na Kúty (Zohor, Závod)
 2. Obchvaty miest riešiť využitím existujúcej diaľnice (pre Malacky prípravou a vybudovaním križovatky D2 Studienka a perspektívne D2 Rohožník, pre Stupavu prípravou privádzača Stupava–sever aspoň v podobe územného rozhodnutia)
 3. Postaviť cestu medzi Rohožníkom a Malackami
 4. Podporiť mestskú hromadnú dopravu v Malackách a doriešiť autobus do Mariánky
 5. Postupne začať s budovaním stredného odborného školstva v Malackách v nadväznosti na potreby priemyslu a poľnohospodárstva v okrese
 6. Presadzovať urgentnú pohotovosť v nemocnici v Malackách a riešenie poplatkov vyberaných od pacientov v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva

Spoločné ciele pre Pezinok

 1. Spustiť praktické riešenie gróbskeho obchvatu – stanoviť definitívne trasovanie, pripraviť dokumentáciu na územné rozhodnutie na celú trasu a riešiť financovanie (zatiaľ v dvojpruhovom profile) ako prvý krok k budúcemu obchvatu Pezinka
 2. Podporiť budovanie záchytných parkovísk pri železnici (Šenkvice – prestupný terminál, Báhoň)
 3. Podporiť vinohradníctvo a zachovanie vinohradov a zabezpečiť rozvoj vinárskej školy v Modre

Spoločné ciele pre Senec

 1. Podporiť budovanie diaľnice D4 a budovanie rýchlostnej cesty R7
 2. Podporiť rozšírenie Starej seneckej cesty, až do stavu dokumentácie pre územné rozhodnutie
 3. Presadzovať rozšírenie trate o druhú koľaj, aby bolo viac vlakov zo smeru Dunajská Streda
 4. Pripraviť a spustiť opravu synagógy v Senci
 5. Presadzovať kvalitnú zdravotnú pohotovosť v Senci